[Tin Tức] - Hướng Dẫn Vé hiệp khách


Vé hiệp khách là gì?

  • Vé Hiệp Khách(VHK) là một loại tiền tệ mới có thể nhận được thông qua hệ thống nhiệm vụ trong trò chơi, bạn có thể VHK để thuê trang bị, đổi các vật phẩm hỗ trợ, ngưng thần châu...v.v
[​IMG]
Chuột phải vào vật phẫm để xem hướng dẫn đổi thưởng!

[​IMG]
Ví dụ muốn đổi Máu Siêu Thị nhập lệnh: @maust

Được viết bởi: Beyond

03/11/2019

Chia sẻ tin tức này::