Yulgang Việt Game – Là khách Hiệp, Là Anh Em

Tips:          [Sự kiện 1] LIKE x2 EXP ĐẾN HẾT THÁNG          [Sự kiện 2] QUẨY BOSS CUỐI TUẦN           [Sự kiện 3] QUÀ TẶNG THÁNG 5           [Sự kiện 4] TRỐN TÌM          

Bảng Xếp Hạng